Home Kiến thức ISO 17025 TCVN ISO 17025-2017

TCVN ISO 17025-2017

by KiểmNghiệm.net

TCVN ISO/IEC 17025:2017

Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn

1. Phạm vi áp dụng - 2. Tài liệu viện dẫn

3. Thuật ngữ và định nghĩa

4. Yêu cầu chung

5. Yêu cầu về cơ cấu

6. Yêu cầu về nguồn lực

7. Yêu cầu về quá trình

8. Yêu cầu về hệ thống quản lý

(A) Liên kết chuẩn - (B) Các hệ thống quản lý (tham khảo)