Home KÊNH KIẾN THỨCKiến thức thiết bị & vật tưHPLC & GC Lựa chọn chất rửa giải (pha động)

Lựa chọn chất rửa giải (pha động)

by Kiểm Nghiệm

Lựa chọn chất rửa giải (pha động)

Chất rửa giải là một yếu tố quan trọng khác để tách. Ví dụ, để xác định các điều kiện phân tích bằng cột ODS, các thí nghiệm được thực hiện như sau.
Đầu tiên, dung môi hữu cơ 100% được chạy để các thành phần được rửa giải sớm. Vì dung môi hữu cơ này, metanol hoặc axetonitril thường được sử dụng.
Hình 1 cho thấy một sắc ký đồ thu được khi chạy metanol như một chất rửa giải.
Lựa chọn chất rửa giải (pha động)
Mặc dù mẫu bao gồm năm thành phần, chỉ có bốn pic được quan sát thấy rằng hai thành phần không được tách biệt. Do đó, dung dịch rửa giải hỗn hợp metanol / nước (= 90/10) đã được chạy.
Sắc ký đồ trong Hình 2 thu được, với pic thứ hai tách ra một chút.

lc course6 02

Tiếp theo, một dung dịch rửa giải hỗn hợp metanol / nước (= 80/20) khác được chạy với tỷ lệ nước cao hơn. Trong khi toàn bộ thời gian phân tích tăng lên, năm thành phần đã được tách thành công, như thể hiện trong Hình 3.

lc course6 03

Theo cách này, việc phân tách bằng sắc ký phụ thuộc rất nhiều vào việc lựa chọn chất rửa giải. Chất rửa giải phải được chọn để phù hợp với các loại thành phần được nhắm mục tiêu và các thành phần khác trong mẫu.

0 Bình luận
0

Related Posts